Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

glorstine
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapoolun poolun
glorstine
0021 cf73 500
Reposted fromRowena Rowena viapoolun poolun
glorstine
7889 8969

July 08 2015

glorstine
2464 71c7
Reposted fromlittlefool littlefool viagriber griber
glorstine
glorstine
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viasatyra satyra

July 06 2015

glorstine
8895 f67b
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialolitteinparis lolitteinparis
glorstine
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaszalony-virus szalony-virus
glorstine
glorstine
5115 3a85 500
Reposted fromretaliate retaliate viaaneth aneth
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaweciaq weciaq
glorstine
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapunkahontaz punkahontaz
glorstine
glorstine
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
glorstine
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
glorstine
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaszalony-virus szalony-virus
glorstine
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viamefir mefir
glorstine
6197 bd2c 500
Great-granny, have you got a lollipop?
Reposted fromemerald emerald viaimchuckbasss imchuckbasss
glorstine
5315 e10c
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl